Historie "Dřevěnky"

Popis expozice:

Původní barokní patrová roubená budova se šindelovou mansardovou střechou byla postavena v roce 1785 jako náhrada za nevyhovující dřevenou školu z roku 1705. Ve škole se vyučovalo až do roku 1857.

V přízemí se nacházely dvě třídy a v patře byty učitelů. Kolem roku 1900 byla v přízemí bývalé školy umístěna truhlárna. Interiéry jsou již nepůvodní, upravené v 90. letech 20. století (nové podlahy, akumulační kamna, vestavěné sociální zařízení).

Z původního vybavení se zachovalo původní dřevěné schodiště ve vstupní síni.

V současné době jsou v přízemí nainstalovány ukázky dvou školních tříd a v patře replika bytu z počátku 20. století. Průchodem přes bývalou černou kuchyni se podívají na  zahrádku za školou, kde jsou k vidění například původní latríny. Výstavu přibližující život ve staré škole připravilo Regionální muzeum v Náchodě ve spolupráci s Cechem panen rukodělných.

Expozice nezachycuje podobu školy v době, kdy zde reálně probíhala výuka (1785-1856), ale až mladší období.

V menší školní třídě jsou vystaveny ukázky historických celodřevěných školní lavic z Pěkova a Dolních Vernéřovic.

Nově zřízená velká školní třída připomíná dobu 30. let 20. století, její vybavení pochází ze zrušené školy v Dolních Vernéřovicích a daroval jej obecní úřad v Jívce.

Byt v prvním patře je zařízen převážně nábytkem ze sbírek Regionálního muzea v Náchodě. Návštěvníky může zaujmout komplet ložnice z domácnosti pana Fajka z Police nad Metují či stará lednička z Hejtmánkovic. Vystavené nádobí, oblečení, prádlo a další vybavení je ze sbírek paní Šťovíčkové, Hejnové a z darů různých dobrodinců.

 

Dále lze vyčíst z knihy pana Miroslava Pichla „Police nad Metují v datech“:

Dům byl postaven r. 1683 v tzv. „umrlé uličce“ (umrlá ulička, proto, že se z města tudy přicházelo na hřbitov). Dům byl celý ze dřeva, jednopatrový. „Postavený byl nákladem obce Polické, vrchnosti i s příspěvkem přidružených okolních nejblíže města obcích Bukovice, Ledhuje a Radešova pod patronátem duchovní vrchnosti klášterské“.

V r. 1785 sem byla přestěhovaná škola z domu čp. 13. 3. 11. byla nová škola vysvěcena.

„Prvním učitelem byl Wincenc Mrnka a druhý učitel Franz Hruška a katechet P. Innocemc Klimann a školním dohlížitelem Wácslav Švorčík.
V hořejší části této nové školy měli svá obydlí učitelové vpravo a vlevo o dvouch světnicích jeden každý učitel, a v přízemí byly 2 světnice vpravo a vlevo kde se vyučovalo, totiž nazvaná I. třída co malá škola a II. třída co velká škola.
Učitel Vincenc Mrnka vyučoval v ní do r. 1805, když se učitelství zkrze nějaké nepříjemnosti vzdal, jenž měl co činiti s P. katechetou Klimannem.
Po něm nastoupil učitel Josef Budina, dotud učitel Bezděkovský, který ten úřad zastával až do 1840.
Od smrti druhého učitele Františka Hrušky nastoupil František Hůlek z Hořiček, od r. 1803 až do r. 1810.
V roku 1825 stal se učitelským spomocníkem u Josefa Budiny učitele 16letý mladík Antonín Hausmann, přišlý z Oupice. 
Od smrti J. Budiny (1840) Beneš Werner, Němec u Velké Bukoviny u Kuksu, pak se stal (B. Werner) prvním učitelem, až do té doby již od roku 1833 zastával místo druhého učitele  Antonín Hausmann a druhým učitelem od téhož samého času Wácslav Reichart.
V letech 1838 až 1840 v tento čas vyučoval také co učitel tu Jan Ulrych, učitel Machovský.
Wácslav Reichrt přišel do police z německé obce školy Bohdašínské roku 1856 a působil zde až do r. 1873, kde jest přeložen za řídícího učitele do Machova.
Učitel Antonín Hausmann působil v Polici až do r. 1873, až se odstěhoval do České Skalice k své dceři Ludmile Pýrové, poštmistrové, kdež 31. 12. 1886 zemřel ve stáří 78 let.Narozen jest 23. 1. 1808 v Hronově.
V roku 1858 uznána jest tato školní budova za nepostačitedlmou a prodána jest pak od patronátu vrchnosti roku 1861 Lambertovi Mrnkovi, truhláři a vnuku prvního učitele Václava Mrnky za cenu 740 zlatých rakouského čísla.“