Granty

1. OŽIVLÁ DŘEVĚNKA I.                                                                                

Žádost o finanční podporu byla podána 27.11.2017 Ing. Mgr. Jiřinou Hejnovou se záměrem "realizovat výstavy pro veřejnost tématicky zaměřené na hlavní svátky v roce (Vánoce, Velikonoce). Součástí zmíněných výstav budou ukázky různých rukodělných technik a ochutnávky regionálních pokrmů, které pro návštěvníky připraví Cech panen rukodělných.

Finanční podpora  Městského úřadu v Polici nad Metují na rozvoj kultury ve městě byla schválena s plánovanou realizací v 1. pololetí 2018.

 

2. OŽIVLÁ DŘEVĚNKA II.                                                                                

Žádost o finanční podporu byla podána 18.5.2018 Ing. Mgr. Jiřinou Hejnovou se záměrem navázat na předchozí projekt "Oživlá Dřevěnka".  Tématicky budou tentokráte výstavy zaměřeny na Polickou pouť, oslavy sv.Martina a období adventu)

Tato finanční podpora opět ze strany Městského úřadu v Polici nad Metují byla grantovou komisí schválena s plánovanou realizací ve 2. pololetí 2018.

 

3.OŽIVLÁ DŘEVĚNKA III.                                                                                

Žádost o zařazení do grantového programu byla podána v květnu 2019, a to opět Ing. Mgr. Jiřinou Hejnovou. Náplň činnosti v Dřevěnce vychází z předchozího projektu "Oživlá Dřevěnka III.", avšak tentokráte je obohacena o nové prvky. Cílem je ukázat co nejširšímu okruhu návštěvníků Dřevěnky další řemesla a programy, proto bude činnost směřovat i k získání nových členek, které umí tradiční řemesla a rukodělné techniky.

Samozřejmostí je pokračovat v již zaběhnutých akcích -  organizace výstav o polické pouti, na sv.Martina, v období adventu. Novou akcí bude charitativní bazar. Postupně bude řešena i revitalizace zahrádky na školou, zajišťována péče o sbírkové předměty. Naléhavě také vyvstává otázka zajištění informovanosti veřejnosti o dění v dřevěnce, a to prostřednictvím webových stránek, rozšiřováním fotodokumentace, event. příspěvky do Polického měsíčníku.

Grantová komise města žádost projednala a Zastupitelstvo města ji schválila v červnu 2019.